Privacy statement

Privacy Statement
Groenconcepten.nu (en al haar onderliggende handelsnamen) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Onder persoonsgegevens zijn onder meer begrepen de naam, contactgegevens en andere gegevens welke u aan ons heeft verstrekt.
Privacy beleid
Groenconcepten.nu verwerkt, beheert en beveiligt persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke met de grootste zorgvuldigheid. Wij voldoen daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en nationale wetgeving aan ons stelt. Hoe wij aan deze eisen voldoen hebben wij vastgelegd in onze AVG-verklaring en beleidsdocument.
Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van klanten of (toe)leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Groenconcepten.nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Administratieve doeleinden;
• Communicatie over de opdracht
• Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenconcepten.nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) en e-mailadres
Uw persoonsgegevens worden door Groenconcepten.nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde worden door Groenconcepten.nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Informatieverstrekking in de vorm van offertes, kostenramingen of prijsaanvragen
• Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:
• aanvraag via e-mail of mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje enz.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenconcepten.nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Groenconcepten.nu ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.
Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van medewerkers/ onderaannemers of leveranciers worden door Groenconcepten.nu verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
• Uitvoering geven aan de overeenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De relatie met leveranciers, onderaannemers en medewerkers
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Groenconcepten.nu de volgende persoonsgegevens van u vragen:
• Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, BSN-nummer, KvK-nummer en/of bankgegevens.
Uw persoonsgegevens worden door Groenconcepten.nu opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de periode dat men een contract/ werkrelatie heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij alleen aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van bepaalde doeleinden welke voortvloeien uit de afspraken welke wij met u zijn overeengekomen. Wij geven alleen nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij belangrijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Minderjarigen
Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
Bewaartermijn
Groenconcepten.nu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Wijzigen van uw gegevens
Indien u een bestaande klantrelatie met ons heeft, dan heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens en contactvoorkeuren in te zien en/of te wijzigen. Deze ons bekende gegevens sturen wij u graag per e-mail toe.
Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.
Vragen en recht op inzage en correctie
Voor vragen, inzage of correctie van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen mevrouw E. Kummer – Groenconcepten.nu
Mocht u er samen met ons onverhoopt niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit privacy statement dateert van 24 mei 2018.